NAM12S06-D
NAM12S06-D
NAM12S06-D是一个电力系统封装(PSiP) DC-DC转换器,输入电压范围为9v到14v,最大输出电流为6A。它的输出电压可在一定范围内调节0.7 V到5.4 V

●输入电压:9-14 V

●输出电流:0 - 6a

●输出电压:0.7-5.4 V

●效率:93.5% (Vin = 12 V, Vout = 5.4 VA)

产品搜索
  • 公司品牌
  • 输出功率
  • 输入电压
  • 输出电压
产品选型